Powiadomienia

Multimedia

Trzeba wołać, apelować, nawoływać!

Warszawa, 2006-03-09

MINISTER ZDROWIA

MZ-ZPP-078-2742-2/121 /SS/06

Jego Ekscelencja

Ks. Biskup Antoni Dydycz

Biskup Drohiczyński

Przewodniczący Zespołu

Apostolstwa Trzeźwości

Ekscelencjo Ks. Biskupie,

Odpowiadając na skierowany przez Jego Ekscelencję ..Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej" z dnia 21 lutego 2006 roku. adresowany do Pana Kazimierza Marcinkiewicza - Premiera Rządu RP, a następnie według kompetencji przekazany do Ministra Zdrowia, chciałbym przede wszystkim podziękować Jego Ekscelencji jak i całemu Zespołowi Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, w tym Diecezjalnym i Zakonnym Duszpasterzom Trzeźwości wraz z przedstawicielami ruchów trzeźwościowych za podjętą inicjatywę zmierzającą do ograniczania spożycia napojów alkoholowych jak i promowanie stylu życia bez alkoholu.

Pragnę zapewnić, że między innymi na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 20 grudnia 2005 roku została podjęta decyzja zobowiązująca Ministra Zdrowia do przeanalizowania z Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki możliwości zmian stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe. Resorty zaangażowane w powyższe działania analizują obecnie następujące zagadnienia:

- jednorazowego podniesienia stawki podatku akcyzowego od wyrobów'' spirytusowych o ok. 10% oraz wprowadzania „kroczącego", kilkuprocentowego podnoszenia akcyzy od wyrobów spirytusowych w ciągu najbliższych kilku lat;

- zróżnicowania stawek podatku akcyzowego od piwa i wina w oparciu o zasadę uwzględniającą zawartość procentową alkoholu w wyżej wymienionych napojach; oznacza to, iż inna mogłaby być akcyza na słabe piwa zawierające np. do 2,5% alkoholu, nieco wyższa na piwa mocniejsze o zawartości np. powyżej 6% alkoholu, a jeszcze wyższa na piwa. w których zawartość procentowa alkoholu przekracza 10%;

- zróżnicowania stawek podatkowych w przypadku win, podnosząc o kilka procent wysokość akcyzy na tzw. tanie wina owocowe i jednocześnie obniżając stawkę tego podatku dla win gronowych.

Kolejne działania odnoszące się do poszczególnych propozycji zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zaplanowane tak, aby w bieżącym roku można było dokonać przeglądu przepisów omawianej ustawy pod kątem ewentualnej jej nowelizacji, aby służyła dobru naszego społeczeństwa.

Nadal wyrażam głębokie uznanie na rzecz Jego Ekscelencji za zaangażowanie Kościoła w tę trudną i odpowiedzialną sferę naszej rzeczywistości dotyczącą odnowy życia społecznego i moralnego w naszym kraju.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Andrzej Wojtyła

Otrzymują:

Do wiadomości:

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów

Dot.: SKM-222-30(1)/06/MG

Diakonia KWC

10.04 - 10.05
Świętość nasza codzienna

KWC ze Słowacji zaprasza na rekolekcje formacyjne pt. Świętość nasza codzienna”, które odbędą się w dniach 10-12.05.2019r. w domu rekolekcyjnym w Smižanach.